2016-01-29 Zending van 1.071 Missionarissen van Barmhartigheid

Een ervaring van Gods nabijheid en tederheid

Rome (ZENIT.org)

 

Mons. Rino Fisichella during presentation of the Jubileo of Mercy

ZENIT - HSM

De zending van 1.071 Missionarissen van Barmhartigheid, door paus Franciscus gekozen, werd vrijdag 29 januari 2016 aan de pers voorgesteld door Mgr. Rino Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie en coördinator van het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Het gaat erom, zegt hij, ervoor te zorgen dat iedereen Gods nabijheid en tederheid kan ervaren.

Paus Franciscus zal er 700 uitzenden tijdens de viering van Aswoensdag, 10 februari.
“Zoals de Bul Misericordiae vultus verklaart, “zullen de Missionarissen het teken zijn van de moederlijke zorg van de Kerk voor het volk Gods, opdat het ten diepste zou kunnen doordringen tot de rijkdom van dit mysterie, dat voor het geloof zo fundamenteel is. Het zullen priesters zijn die ik de autoriteit geef om ook zonden te vergeven, waarvan de absolutie voorbehouden is aan de Apostolische Stoel, en zo de draagwijdte van hun mandaat tot uiting te brengen. Zij zullen vooral een levend teken zijn van de manier waarop de Vader degenen verwelkomt die Zijn vergeving zoeken.
(…)
Voor wat de zending betreft op 9 en 10 februari, legt Mgr. Fisichella uit hoe deze twee dagen met paus Franciscus zullen verlopen: “In Rome zullen 700 Missionarissen aanwezig zijn. Paus Franciscus zal hen op 9 februari ontmoeten om te tonen dat dit initiatief hem aan het hart ligt; het is zeker één van de meest welsprekende en betekenisvolle tekens van het Jubeljaar van de Barmhartigheid. De daarop volgende dag zullen alleen de Missionarissen van Barmhartigheid met de paus concelebreren en zij zullen bij deze gelegenheid, zoals u weet, het mandaat krijgen ook zonden te vergeven, waarvan de absolutie voorbehouden is aan de Heilige Stoel”.

Het betreft niet de zonde van abortus – die in de eerste plaats en niet uitsluitend de vrouw treft die ze ondergaat, maar ook degene die haar ertoe aanzet, haar er desgevallend toe dwingt, die de abortus pleegt of er medeplichtig aan is -: de absolutie van deze zonde komt de bisschoppen toe, en tijdens het Jubeljaar heeft de paus aan elke priester de macht gegeven daarover de absolutie te geven.

Aan de Missionarissen van Barmhartigheid wordt echter de macht gegeven vijf soorten zonden te vergeven waarvan de absolutie gewoonlijk voorbehouden is aan de Apostolische Stoel: heiligschennis van de Eucharistie, geweldpleging tegen de opvolger van Petrus, zondenvergeving van een medeplichtige, bisschopswijding zonder mandaat van de paus, schending van het biechtgeheim.

Mgr. Fisichella geeft als voorbeeld van een Missionaris van Barmhartigheid, een Australische priester: “Een eigenaardigheid zal doen begrijpen hoezeer dit initiatief pastorale interesse gewekt heeft in de wereld. P. Richard zal 27 gemeenschappen van zijn bisdom bezoeken in het landbouwersgebied van Maitland-Newcastle, waar slechts één kerk staat, zonder enige residerende priester. Hij zal met een mobilhome van de ene gemeenschap naar de andere rijden, als een « Missionary of mercy on wheels », “een Missionaris van Barmhartigheid op de baan”! Kortom, een teken van de manier waarop het Jubeljaar alle mensen wenst te bereiken om iedereen Gods nabijheid en tederheid te laten ervaren”.

Mgr. Fisichella liet de pers ook opmerken dat de kosten van de zending van een Missionaris van Barmhartigheid door de bisdommen op zich genomen worden, niet door de Heilige Stoel. Alle missionarissen die zich vrijwillig hebben aangeboden en door Rome gekozen werden, hebben de toestemming van hun bisschop of van de overste van hun religieuze gemeenschap. Hun lijst zal per land aan de bisschoppen van de betrokken bisdommen geadresseerd worden.

 

Vert. Maranatha-gemeenschap