P. Cantalamessa legt uit hoe men moeder wordt van Jezus.

 

SAMENVATTING

Rome, vrijdag 19 december 2008

 

“Tot wat dient het voor mij dat Christus geboren werd uit Maria? ”Deze vraag stelde P. Cantalamessa, deze vrijdag morgen, in zijn derde adventsbezinning. Hij legde uit dat werkelijk, gelijk wie Christus op een spirituele manier kan ontvangen en ter wereld brengen.

P. Raniero Cantalamessa ofmcap., predikant van het Pauselijke Huis heeft in aanwezigheid van Paus Benedictus XVI en de leden van de Romeinse
Curie, in de kapel Redemptoris Mater, in het Vaticaan, zijn derde bezinning uitgesproken. Deze bezinning had een zin van de Heilige Paulus als thema:


” Toen de volheid van de tijd gekomen was zond God zijn Zoon geboren uit een vrouw.”


“Indien Paulus gezegd had: geboren uit Maria, zou het om een simpel biografisch detail gegaan hebben; maar doordat Paulus gezegd heeft “geboren uit een vrouw”, heeft hij aan zijn bevestiging een immense en  universele draagwijdte toegekend.
Het is de vrouw zelf, elke vrouw, die verheven werd, in Maria, naar een onvoorstelbare hoogte” legde P. Cantalamessa uit.

De predikant heeft uitgelegd dat dit soort moederschap in de Kerk gerealiseerd is, want zoals het de Vaticaanse Concilie onderlijnt “ door de prediking en het doopsel brengt de Kerk zonen voort geboren uit de geest tot een nieuw en eeuwig leven.” Maar dat moederschap is ook werkelijkheid “in iedere persoon, in elke ziel die gelooft”

“ Hoe wordt men nu, concreet, moeder van Jezus?” vroeg P. Cantalamessa zich af.
P. Cantalamessa bracht in herinnering dat Jezus zelf op die vraag heeft geantwoord toen Hij zei dat het volstond naar het Woord van God te luisteren en het in praktijk te brengen. Dan kwam P. Cantalamessa terug op Maria door te onderlijnen dat “Maria moeder geworden is door Jezus te ontvangen en Hem op de wereld te zetten”

P. Cantalamessa heeft uitgelegd dat er op fysisch vlak” twee onvolledige moederschappen, of twee types van onderbreking van het moederschap bestaan”:
“Ofwel als men het leven ontvangt, maar dat leven geen daglicht laat zien (bij abortus), of wanneer men een kind geboren doet worden zonder het ontvangen te hebben (een proefbuis baby die opnieuw ingeplant wordt, een baby die groeit in de schoot van een draagmoeder)

“Spijtig genoeg, bestaan die twee trieste mogelijkheden van onvolledig moederschap ook op het spiritueel vlak” legde hij uit
“ Jezus ontvangen zonder hem op de wereld te zetten,dat doet diegene die het Woord ontvangt zonder het in de praktijk te zetten, dat doet  diegene die de spirituele abortussen verzamelt, de een achter de ander, door intenties van bekering uit te spreken, maar die daarna systematisch half weg op te gegeven … kort gezegd, diegene die geloof heeft maar zonder de werken” vervolgde P.Cantalamessa

“ Jezus op de wereld zetten zonder hem ontvangen te hebben,dat doet diegene die vele werken, zelfs goede werken doet, maar die niet uit zijn hart komen, niet uit liefde tot god en een eerlijke intentie gedaan worden, maar meer uit gewoonte, uit hypocrisie, uit een zoeken naar eigen glorie en eigen belang, of simpel weg om de voldoening die goed doen geeft. Kortom, diegene die de werken heeft, maar niet het geloof”, voegde hij er aan toe.

P. Cantalamessa citeerde dan de Heilige Bonaventura die zei: ”De ziel ontvangt Jezus als ze ontevreden is over het leven dat ze uit zichzelf leidt, aangemoedigd door heilige inspiratie, ontvlamd door een heilige ijver en uiteindelijk zich volledig en beslist los heeft gemaakt van haar oude gewoontes en fouten. Ze is als het ware spiritueel bevrucht door de genade van de Heilige Geest en ontvangt de intentie om een nieuw leven te leiden. Dan is Christus ontvangen!”
Maar die intentie om een nieuw leven te leiden moet zich onmiddellijk vertalen in iets concreets, een verandering in ons leven en in onze gewoontes, en indien mogelijk zelfs uitwendig en zichtbaar,” beklemtoonde de predikant.

“Indien de intentie niet in praktijk gebracht wordt, legde hij uit, is Jezus ontvangen maar niet op de wereld gezet. En bevinden we ons voor een van de talrijke voorkomende spirituele abortussen. En zo wordt er nooit Kerstmis gevierd!
Het is een uitstel onder de vele, die een de hoofdredenen is waarom er zo weinig heiligen zijn.”

P. Cantalamessa besloot de bezinning door terug te komen op het voorbeeld van Maria.
Hij legde uit dat in feite het exacte woord dat door Maria zou moeten zijn uitgesproken, op het moment van de boodschap het woord “Amen”was, het Hebreeuws woord dat betekent, als het een antwoord op het Woord Gods betreft: “Het is zo, en dat het zo weze” hiermee aanduidend ” terzelfder tijd geloof en  gehoorzaamheid.
De predikant verklaarde nader dat de term gebruikt door de evangelist Lucas, in het Grieks, in de “ wensende wijs” staat, een manier die de wens of het ongeduld opdat een zeker gebeuren zich zou voordoen, uitdrukt.

“Maria heeft haar “ja” met vreugde aan God gezegd", besloot de predikant. Vragen we aan Maria om voor ons de genade te bekomen om aan God “ja” te zeggen, vreugdevol en hernieuwd opdat we met Kerstmis haar Zoon Jezus Christus zouden ontvangen en op de wereld zetten.