2014-01-29 Paus Franciscus. Audiëntie. Doe er alles voor opdat jongeren zouden gevormd worden
Rome (ZENIT.org)

 

 

Het vormsel « voltooit de band van de gedoopte met de Kerk » : « het geeft een bijzondere kracht van de Heilige Geest om het geloof te verspreiden en te verdedigen, om de Naam van Christus te belijden en zich nooit voor Zijn kruis te schamen », aldus paus Franciscus.

Vandaar zijn oproep: “Als u kinderen heeft, adolescenten, die nog niet gevormd werden en er de leeftijd voor hebben, doe dan al het mogelijke opdat zij hun christelijke initiatie zouden kunnen voltooien en de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen. Dat is belangrijk!”.

De paus vervolgde zijn catechesereeks over de sacramenten : na zijn meditatie over het doopsel, sprak hij nu over het sacrament van het vormsel. Het vormsel, zegt hij, maakt “met de Eucharistie en het doopsel, de christelijke initiatie” uit, waarin wij in de gestorven en verrezen Jezus Christus opgenomen worden en een nieuwe schepping en een lidmaat van de Kerk worden”.

“Wanneer wij de Heilige Geest in ons hart ontvangen en Hem laten werken, dan komt Christus zelf tegenwoordig in ons en neemt Hij vorm aan in ons leven; door ons is Hij het, Christus zelf, die bidt, vergeeft, hoop en troost geeft, onze broeders dient, mensen in nood en de minsten nabij komt, gemeenschap schept, vrede zaait”, zei hij nog.

 

Dierbare broeders en zusters, goeie dag !

In deze derde catechese over de sacramenten, staan wij stil bij het vormsel, dat men in het verlengde van het doopsel moet zien, waarmee het onverbreekbaar verbonden is. Deze twee sacramenten vormen met de Eucharistie het unieke heilsgebeuren, de christelijke initiatie, waardoor wij in de gestorven en verrezen Jezus Christus opgenomen worden en een nieuwe schepping en een lidmaat van de Kerk worden. Ziedaar waarom deze drie sacramenten oorspronkelijk gevierd werden op één enkel ogenblik, aan het einde van de catechumenale weg, gewoonlijk in de Paaswake. Zo werd de opleiding en geleidelijke opname in de christengemeenschap bezegeld, die soms meerdere jaren kon duren. Men naderde niet stap voor stap tot het doopsel en daarna tot het vormsel en tot de Eucharistie.

Over het algemeen spreekt men (in het Italiaans) over het sacrament van het chrisma, een woord dat zalving betekent. En inderdaad, door de olie, heilig chrisma genoemd, worden wij in de kracht van de Geest, conform aan Jezus Christus die de enige en ware Gezalfde, de Messias, de Heilige van God is.

Het woord vormsel brengt ons ook in herinnering dat dit sacrament de doopgenade laat toenemen: het verenigt ons inniger met Christus; het voltooit onze band met de Kerk; het geeft ons een bijzondere kracht van de Heilige Geest om het geloof te verspreiden en te verdedigen, om de Naam van Christus te belijden en ons nooit over Zijn kruis te schamen (cf Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 1303).

Daarom is het belangrijk erover te waken dat onze kinderen, onze adolescenten, dit sacrament ontvangen. Wij zorgen er allemaal voor dat ze gedoopt worden en dat is goed, maar misschien maken we ons te weinig zorgen dat ze op het vormsel voorbereid worden. Zo niet blijven ze halverwege staan en ontvangen de Heilige Geest niet die in het christenleven zo belangrijk is omdat Hij ons de kracht geeft vooruit te gaan. Dat ieder van ons nadenke: zijn wij werkelijk bezorgd dat onze kinderen, onze adolescenten gevormd worden? Dat is belangrijk, belangrijk! En als er bij u kinderen, adolescenten zijn die nog niet gevormd werden en zij er de leeftijd voor hebben, doe dan al het mogelijke opdat zij hun christelijke initiatie zouden voltooien en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is belangrijk! Natuurlijk is het belangrijk aan vormelingen een goede voorbereiding te geven met het doel hen te brengen tot persoonlijke instemming met het geloof in Christus te brengen en het besef in hen te wekken dat zij toebehoren tot de Kerk.

Het doopsel is zoals alle sacramenten, niet het werk van mensen maar van God die zorg draagt over ons leven door ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon, zodat wij in staat zijn zoals Hij te beminnen. God doet dat door Zijn Heilige Geest in ons te verspreiden, wiens werking heel de mens en heel zijn leven inpalmt, zoals dat tot uiting komt in de zeven gaven die de Traditie in het licht van de Heilige Schrift, steeds naar voor heeft geschoven. Deze zeven gaven: ik zal u niet vragen of u ze zich herinnert. Misschien kent u ze allemaal … Maar ik zal ze in uw plaats zeggen. Welke zijn de zeven gaven? Wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en vreze Gods. En deze gaven worden ons juist met de Heilige Geest gegeven in het sacrament van het vormsel. Ik ben van plan de catechese daaraan te wijden die volgt op de sacramenten.

Wanneer wij de Heilige Geest in ons hart ontvangen en Hem laten werken, komt Christus zelf in ons aanwezig en neemt Hij vorm aan in ons leven; door ons is Hij het, Christus zelf, die bidt, vergeeft, hoop en troost geeft, onze broeders dient, mensen in nood en de minsten nabij komt, gemeenschap schept, vrede zaait. U ziet hoe belangrijk het is: door de Heilige Geest komt Christus zelf dat allemaal doen te midden van ons en voor ons. Daarom is het belangrijk dat kinderen en adolescenten het sacrament van het vormsel ontvangen.

Dierbare broeders en zusters, denken wij eraan dat wij het vormsel ontvangen hebben! Allemaal! Denken wij eraan, vooral om de Heer voor dit geschenk te danken en om Hem vervolgens te vragen ons te helpen als echte christenen te leven en altijd met vreugde, overeenkomstig de Heilige Geest die ons geschonken werd, op weg te gaan.

 

Vert. Maranatha-gemeenschap